Developed in conjunction with Joomla extensions.

Google

WWW
YourDomain
   

   
 
   

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียด

ประวัติหน่วยงาน

 

 

                    ชื่ออำเภอประทาย ใช้ชื่อตามชื่อตำบลประทาย ซึ่งมีหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจราว พ.ศ.๑๖๒๕ - ๑๖๕๐ คำว่าประทาย เป็นภาษาเขมร แปลว่า ป้อม หรือ ค่าย หรือที่พักแรม หมายความว่า เป็นแหล่งหรือหมู่บ้านที่ขอมมาตั้งค่ายพักแรมในอดีต เมื่อมีการตั้งตำบล อำเภอขึ้น จึงถือเอาหมู่บ้านประทาย เป็นชื่อตำบลและอำเภอตลอดมาจนถึงทุกวันนี้

                    อำเภอประทาย เดิมเป็นเพียงตำบลประทาย ขึ้นอยู่ในความปกครองของ อำเภอ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๐๓ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๔ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๐ ตอนที่ ๗๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๖ ให้ยกฐานะเป็นอำเภอประทาย

                     ในส่วนของ สภ.ประทาย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖ ในที่ดินแปลงเลขที่ ๖๕ เนื้อที่ ๔ ไร่๗๕ ตร.วา     ( ปัจจุบันคือที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ นม ๑๗๙๖ ) ซึ่งนายบุญ อันทะผาลา บริจาคให้สร้างตัวอาคารเป็นที่พักสายตรวจอยู่ในพื้นที่ปกครองของ สภ.บัวใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอประทาย โดยได้มี ร.ต.ต.ผ่อง จิระประวาศรี เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจคนแรก ปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้ยกฐานะเป็นอำเภอ มี ร.ต.อ.พงศธร โพทอง เป็นสารวัตรหัวหน้าสถานีคนแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้เปลี่ยนตำแหน่งจากสารวัตรเป็นสารวัตรใหญ่ มี พ.ต.ต.ยงยุทธ สง่าเนตร เป็นสารวัตรใหญ่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๗ กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ในปัจจุบัน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น อยู่ในที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ นม ๑๗๙๕   ( ที่ตั้งศูนย์ราชการอำเภอประทาย พื้นที่รวม ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตร.วา ) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๕๕ หมู่ ๑๖ ถ.เจนจบทิศ ต.ประทาย อ.ประทาย จว.นครราชสีมา มี พ.ต.ท.เสริมสุข วีระวงศ์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจคนแรก     ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ต.อ.อรรฆพล รัตนอุบล ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจคนแรก และขณะนี้ พ.ต.อ.กิตติภพ จงอุตส่าห์ ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประทาย ตั้งแต่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน

 

สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่

 

สถานีตำรวจภูธรประทาย         จังหวัดนครราชสีมา         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก

เฉียงเหนือ   ของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจาก จังหวัดนครราชสีมา ๙๗ กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ   ๓๙๔    ตารางกิโลเมตร  

          อาณาเขต

ทิศเหนือติดต่อ   ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้             ติดต่อ   ตำบลโนนอุดม อ.เมืองยาง และตำบลชีวาน อำเภอพิมาย

                             จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก     ติดต่อ   ตำบลหนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก      ติดต่อ   ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา


ข้อมูลท้องถิ่น / ข้อมูลทั่วไป

การคมนาคมและประชากร

 

สถานีตำรวจภูธรประทาย มีเส้นทางที่สำคัญผ่าน ๒ สาย คือถนนเจนจบทิศ และถนนนิเวศรัตน์ แบ่งการปกครองออกเป็น   ๙   ตำบล   ๑๑๒   หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม   ๕๔,๘๙๕ คน   อาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่   ประกอบอาชีพการทำนาเป็นหลัก       

การแบ่งการปกครอง

 

สถานีตำรวจภูธรประทาย     จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่รับผิดชอบ รวม ๙ ตำบล

มีเทศบาล ๑ แห่ง

             ความรับผิดชอบ

-          ตำรวจ ๑ นาย ต่อประชากร จำนวน   ๕๙๐   คน

-          ตำรวจ ๑ นาย รับผิดชอบพื้นที่ ประมาณ ๔.๒๓ ตารางกิโลเมตร

ลำดับ ชื่อสถานที่ จำนวน (แห่ง)
โรงเรียน ๔๕
วัด /สำนักสงฆ์ ๖๒
ร้านเกมส์
คาราโอเกะ
ร้านทอง
ปั๊มน้ำมัน
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงพยาบาล
ธนาคาร

                                                                      

 

                              สถานภาพกำลังพล

 

ระดับชั้น อัตรากำลังพล
อนุญาต ตัวคนจริง อัตราว่าง
สัญญาบัตร ๒๒ ๒๒ -
ประทวน ๙๕ ๗๒ ๒๓
รวม ๑๑๗ ๙๔ ๒๓

 

 

ระดับชั้นสัญญาบัตร อัตรากำลังพล
อนุญาต ตัวคนจริง อัตราว่าง
ผกก. -
งานธุรการ -
งานป้องกันปราบปราม ๒๒ -
งานสืบสวน -
งานสอบสวน -
งานจราจร -
รวม ๒๒ ๓๖ -

 

 

ระดับชั้นประทวน อัตรากำลังพล
อนุญาต ตัวคนจริง อัตราว่าง
งานธุรการ -
งานป้องกันปราบปราม ๗๖ ๕๓ ๒๓
งานสืบสวน
งานสอบสวน
งานจราจร
รวม ๙๕ ๕๘ ๓๗

     

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรประทาย เลขที่ 455 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 โทร.0-4448-9209,0-4447-9456 โทรสาร 0-4448-9209

© สภ.ประทาย